ข่าวสาร

รพ.สต.บ้านท่าช้าง ได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อcovid-19 ด้วยวิธีAntigen testkit(ATK) ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง ม. 4 ตำบลหนองหมากฝ้าย จำนวน 17ราย โดย
ถือชุดตรวจมาเอง 17 ชุด
ผลการตรวจ
พบเป็นผลลบ 8 ราย
พบผลบวก จำนวน 9 ราย
เบื้องต้นดำเนินการส่งรายชื่อผู้ป่วยเข้าสู่ระบบตามขั้นตอน แจ้งแนวทางการรักษา และ แจ้ง การรักษา และดำเนินการแนะนำการปฏิบัติตัวของกลุ่มเสี่ยงสูงต่อไป