• 00.jpg
 • 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg
 • 27.jpg
 • 28.jpg
 • 29.jpg
 • 30.jpg
 • 31.jpg
 • 32.jpg
 • 33.jpg
 • 34.jpg
 • 35.jpg
 • 36.jpg
 • 37.jpg
 • 38.jpg
 • 39.jpg
 • 40.jpg
 • 41.jpg
 • 42.jpg
 • 43.jpg
 • 44.jpg
 • 45.jpg
 • 46.jpg
 • 47.jpg
 • 48.jpg
 • 49.jpg

ข่าวสาร

รพ.สต.บ้านท่าช้าง ได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อcovid-19 ด้วยวิธีAntigen testkit(ATK) ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง ม. 4 ตำบลหนองหมากฝ้าย จำนวน 17ราย โดย
ถือชุดตรวจมาเอง 17 ชุด
ผลการตรวจ
พบเป็นผลลบ 8 ราย
พบผลบวก จำนวน 9 ราย
เบื้องต้นดำเนินการส่งรายชื่อผู้ป่วยเข้าสู่ระบบตามขั้นตอน แจ้งแนวทางการรักษา และ แจ้ง การรักษา และดำเนินการแนะนำการปฏิบัติตัวของกลุ่มเสี่ยงสูงต่อไป