ข่าวสาร

วันที่ 30 มี.ค.2565 (เวลา 08.30-11.30 น.)
จุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Node รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค covid-19 กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองน้ำใส ดังนี้ 
Pfizer เข็ม 1,2,3 จำนวนทั้งหมด 36 คน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายในการป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อลดอัตราการติดเชื้อและเจ็บป่วยที่รุนแรง รวมผู้รับบริการฉีดวัคซีน จำนวนทั้งสิ้น รวม 36 คน