ข่าวสาร

วันที่  23  ธันวาคม 2564  เวลา 13.00 น. - 14.30 น. โรงพยาบาลวัฒนานคร ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเดื่อ  ได้จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองโรควัณโรคปอด โดยรถ  X-Ray  เคลื่อนที่  ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป  ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรค พระภิกษุ ผู้ติดสุรา ผู้ป่วย COPD ผู้ที่มีอาการไอเรื้อรัง/ผอมมาก  มีผู้รับบริการ จำนวน  204 คน